Главно меню
Меню 2

Училище за родители по проект Приятели

В изпълнение на дейностите по проект „Приятели”BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 12 и 13 май 2018г в хотел „Панорама“ гр. Априлци беше проведено Училище за родители, в което взеха участие 20 родители от ДГ „Мара Балева“ гр. Искър и ДГ „Щастливо детство“ с. Долни Луковит“

Сподели публикация