Главно меню
Меню 2

Проект Приятели въвежда  иновативен модел за работа в мултикултурна среда в Община Искър

Проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039

                  По Договор Д-ОА-61/01.03.2017г.с обшина Искър  на 18.10.2018г. се проведе еднодневна екскурзия до гр. Троян по Проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Обща стойност на проекта: 183 626,00  лв.,от които 156 082,10 лв. европейско и 27 543,90 лв.национално съфинансиране. В екскурзията взеха участие седемдесет деца от двете детски градини в общината и десет придружители.

                                                                           

 С Проект „ Приятели“ се въвежда  иновативен модел за работа в мултикултурна среда в Община Искър за деца  в неравносотойно положение на възраст от 3 до 6 г. и техните родители – комплекс от дейности, които стимулират развитие на индивидуалните способности, умения и познания за изграждането на децата в бъдеще като пълноценни граждани с успешна професионална, социална и личностна реализация. Неговото изпълнение подпомогна по-доброто познаване и разбиране на многообразието от етноси и култури в местната общност, създаде възможности за взаимното им обогатяване. Изпълнението на проекта подобри образователната среда в ДГ “Мара Балева” гр. Искър и ДГ “Щастливо детство” с. Долни Луковит и гарантира равен достъп на децата до качествено образование. съвместни мероприятия с интеграционен характер за деца и родители – насочени към взаимно опознаване, утвърждаване на културното многообразие и етническата толерантност.

Сподели публикация