Главно меню
Меню 2

Проект Община Пещера

В община Пещера през месец Юни 2010  година се проведе конкурс за обществена поръчка проект BG161PO001/4.2-01/2008/036 «Създаване на модели за междурегионално сътрудничество», по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Водеща организация по проекта е община Пещера, в партньорство с община Сурия, Испания, която има опит в разработването и управлението на структури за местно развитие и сътрудничество.
Основната цел по изпълнение на проекта е да насърчи обмена на добри практики в развитието и управлението на стопански функции на местно ниво чрез международно сътрудничество между община Пещера, както и местни и регионални структури и организации, работещи в сферата на общинското обслужване, образователното и социално дело.
      Фирма „ВАКАНЦИЯ” ООД в конкуренция с още 10 кандидата отново се пребори и бе класира на първо място и определена от Кмета на община Пещера – Стелиян Версанов, за Изпълнител на обществената поръчка.               Една от ключовите дейности, предвидени да се изпълнят по проекта, бе учебно посещение на група от 9/девет/ човека от община Пещера в община Сурия за периода 19.07-23.07.2010 г.
      Целта на посещението беше да се обмени успешен опит и устойчиви практики и модели в планирането, организирането и контрола на редица общиски дейности, като по този начин опитът на чуждестранния партньор да бъде пренесен и адаптиран към българските условия.
Групата бе предвождана от кмета на община Пещера господин Стелян Варсанов.
Настоящите добри практики са определени на база инвентаризация на наличните ресурси в двете общини, както и обменния опит и ноу-хау по време на посещението.

В знак на бъдещо ползотворно сътрудничество група от 9 /девет/ човека от община Сурия, предвождана от Кмета на общината, посетиха град Пещера в периода 12.09-17.09.2010 г.

Срещите започнаха изключително успешно още на 13.09.2010 г. в летовище „Св. Константин“. Тук успешно се съчетаха редица запознанства и размяна на мнения по повод гостуване на вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов и министър Росен Плевнелиев.

По време на пребиваване на групата бяха осъществени редица срещи и гостите бяха изчерпателно запознати с бита и начина на живот на хората в общината.
На 16.09.и 17.09.2010г. бе проведен форум за междурегионалното, междуобщинското и междусекторно сътрудничество.
На този форум в тържествена обстановка и делова атмосфера, в семинарната зала на хотела на „Домейн Пещера“, от кмета на община Сурия бяха връчени официално документи на испанската община, засягащи изброеното по-горе сътрудничество.

По този начин се очертаха пътищата за общи цели и начините за тяхното оползотворяване на ниво общински проекти и добри практики.
В искрен диалог бе споделен опита на общината в работа по европейските програми и начините за тяхното осъществяване.Съвсем закономерно в реда на изпълнение на програмата на проекта бе направено и посещение на 20 /двадесет/ човека от община Пещера и местни, регионални и областни представители в община Сурия, Испания в период 20.09-24.09.2010 г.

Тук посещението бе под знака на предварително проведени разговори за проблемите в управлението на определени дейности в общината.Дейностите, реализирани по проект № BG161PO001/4.2-01/2008/036 “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добра практика“, финансиран от ОП „Регионално развитие“ допринесоха в значителна степен за създаване на нов вид сътрудничество и партньорства, целящи трансфер и прилагане на модели за решаване на съществуващи програми и начините им за решаване в община Пещера. Проектът разви организационен капацитет, човешки и ноу-хау ресурси, така че да осигури развитие на редица дейности на общинските структури и звена, както и на организации свързани непосредствено чрез дейността си с община Пещера.

[flagallery gid=3 name=Gallery]