Главно меню
Меню 2

Проект BG16RFOP002-2.097-2022 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

 

Номер на проекта:  BG16RFOP002-2.097-2022

Проект BG16RFOP002-2.097-2022 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Проект BG16RFOP002-2.097-2022 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Процедурата е във връзка с продължаване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповеди с № РД-01-20/15.01.2021 г., РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването и приетите промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Втората фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на одобрените за безвъзмездно финансиране кандидати.

При изпълнението си проектът ще доведе до поддържане на постигнатия положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, вследствие полученото безвъзмездно финансиране по първа фаза на програма BG16RFOP002-2.095 Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Проект BG16RFOP002-2.097-2022 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Плакат Ваканция ООД Втора фаза

Цели на проекта:

Продължаване осигуряването на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. По този начин ще се спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.

Обща стойност:  1048.50 лв.

Начало: 28.04.2021 г.

Край: 28.07.2021 г.

Проект BG16RFOP002-2.095-0423 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Проект BG16RFOP002-2.097-2022 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Сподели публикация