Главно меню
Меню 2

Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности…

ПРОЕКТ:

BG05M9OP001-4.003-0043-C02

“Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности, посредством съвместяване на професионалния и личния живот”

Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта: „Ваканция“ ООД

Партньор по проекта: Изследователски център за човешко развитие, Литва

Основна цел на проекта:

Установяване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на заетите, в подобни на Ваканция ООД специализирани предприятия.

Специфични цели:

– подобряване на транснационалното сътрудничество на територията на ЕС.

– двупосочен трансфер на добри практики и партньорски подходи за намиране на решения за общи проблеми.

– повишаване на капацитета на Ваканция ООД и изграждане на специфични умения за партньорство и транснационално сътрудничество.

– реализация и участие в работни групи и учебни посещения;

– повишаване капацитета на служителите на Ваканция ООД посредством провеждане на обучения и изнесени обучителни семинари.

– извършване на оценка на трансферираните добри практики.

– провеждане на дейности за популяризиране на трансферираните добри практики.

Финансиране от ЕС:            84 321,05 лева

Национално финансиране:   4 437,95 лева

Обща стойност:                    88 759,00 лева

Начало на проекта:               21.02.2019 г.

Край на проекта:                   21.05.2020 г.

ваканция оодваканция оод

Сподели публикация