Главно меню
Меню 2

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Приятели”

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Приятели”

През изминалият месец „Ваканция“ ООД успешно приключи с изпълнението на дейностите по договор, сключен с Община Искър за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0039, „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В периода 01.03.2017 г. – до 20.10.2018 г. туристическа и транспортна агенция „Ваканция“ изпълни договор с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели”, включващ подготовка на програми за екскурзии, зелени училища и училища за родители, осигуряване на транспорт, хотелско настаняване, изхранване, културни и развлекателни дейности, отчитане на дейностите, комуникация и координация с Възложителя, изготвяне на приемо-предавателни протоколи.

В рамките на поръчката, в съответствие с техническото задание по проекта бяха изпълнени следните дейности:

–           проведени 4 броя „Училище за родители“ за 22 участника всяко, общо за 88 участника – хотелско настаняване в двойни стаи за 1 нощувка за всяко училище, изхранване на пълен пансион, наем зали с пълно техническо оборудване, транспорт на участниците;

– предоставен организиран транспорт за участие на деца от ДГ „Щастливо детство“ с. Долни Луковит в 6 бр. хепънинга и 1 бр. състезание в гр. Искър – общо 7 (седем) мероприятия – 46 участника ( 40 деца и 6 придружители);

–           2 броя „Зелени училища“ за 40 деца и 6 ръководителя, общо за 92 участника – хотелско настаняване за 4 нощувки за всяко училище, изхранване на пълен пансион, транспорт и посещение на забележителности, мед.застраховка

–           Организирани и проведени 4 еднодневни екскурзии до Ловеч, Плевен, Троян и София за по 80 деца всяка – транспорт, посещение на забележителности и мед.застраховка.

Успешното изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0039, „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, бе постигнато посредством координацията и компетентното съдействие от страна на представителите на Община Искър и детска градина „Щастливо детство“, с. Долни Луковит.

Сподели публикация