Главно меню
Меню 2

Проект BG16RFOP002-2.095-0423 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Проект BG16RFOP002-2.095-0423 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Номер на проекта:  BG16RFOP002-2.095-0423

Проект BG16RFOP002-2.095-0423 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Плакат Ваканция ООД 21.04.2021 г. Плакат Ваканция ООД 21.04.2021 г

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към микро-, малки и средни предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел 2.3. „Смекчаване на последиците от епидемичния взрив от COVID-19 върху българските МСП“ на Инвестиционен приоритет 2.2. на Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към икономическите единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро, малките и средните предприятия.

При изпълнението си проектът ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Цели на проекта:

Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. По този начин ще се спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.

Обща стойност:  3 826.71 лв.

Начало: 27.01.2021 г.

Край: 27.04.2021 г.

Проект BG16RFOP002-2.095-0423 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

 

 

Сподели публикация