Главно меню
Меню 2

Първо Зелено училище за деца по проект Приятели на Община Искър

Във връзка с изпълнение на дейност 3 Съвместни инициативи и мероприятия по проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, на обща стойност 183 626 лв. от който 156 082,10лв. европейско финансиране и 27 543,90лв. национално съфинансиране.

От 21.07.2017г. до 25.07.2017г. в хотел „Велена“ с. Велчево беше проведено първото Зелено училище за деца от подготвителните групи на ДГ „Мара Балева“ гр. Искър и ДГ „Щастливо детство с. Долни Луковит. Проектът се изпълнява по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сподели публикация