Главно меню
Меню 2

Община Първомай  реализира работно посещение в  Мадрид

Община Първомай  реализира работно посещение в  Мадрид

         В периода 23 – 27.04.2019 г. фирма  „Ваканция” ООД  успешно реализира първото от пет на брой посещения в гр. Мадрид, Испания по обществена поръчка на Община Първомай „Организиране и провеждане на посещения  в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоятелни позиции“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране,  провеждане и превод на 4 броя  работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Реализираното посещение бе осъществено по транснационален проект с партньори, от българска страна в лицето на Община Първомай, а от испанска страна международната фондация „Действие срещу глада“.

Основната цел на проекта е подобряване на транснационалното сътрудничество и установяване на партньорски отношения с партньор – фондация “Действие срещу глада”, като организацията разполага с дългогодишен опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в общинска администрация Първомай, в сферата на социалното включване, равните възможности, недискриминацията и условията на труд.

В рамките на проведеното посещение бяха посетени няколко от изпълняваните от фондация “Действие срещу глада” проекти, а в централното седалище на фондацията бяха осъществени презентации и бяха представени някои от партньорите (от Белгия, Полша и Финландия) по партньорския проект “Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество”.

За успешната реализация на посещението „Ваканция“ ООД  изказва специални благодарности за отличното взаимодействие  и подкрепа  на Община  Първомай и лично на  кмета на Общината г-н Ангел Папазов, както и на  инж. Янка Мущанова -Директор на дирекция “Социално икономически дейности, гражданска регистрация и местни приходи”в община Първомай.

Сподели публикация