Главно меню
Меню 2

Информационни семинари и обиколки в районите на гр. Златоград и на гр. Радомир

Месец февруари 2013 г. бе последният месец, в който се проведоха информационни семинари, част от кампанията за разясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. На 14.02.2013 г. в Златоград и на 27.02.2013 г. в гр. Радомир при нестихващ интерес от страна на земеделските производители, местната власт и потенциални бенефициенти бяха проведени последните два информационни семинара от проекта на МЗХ за разясняване и повишаване на интереса към Ос 2 от ПРСР.

В рамките на събитията всички присъстващи бяха запознати и информирани относно потенциалните възможности, които дава Програмата за развитие на селските райони, по-специално за начините и условията за кандидатстване по мерките от приоритетната ос 2 от ПРСР. Семинарите бяха от изключителна полза за присъстващите земеделски стопани и всички заинтересовани лица, тъй като бяха дадени отговори на въпросите, които ги вълнуваха, а възникналата дискусия позволи намирането на решение на специфичните проблеми на част от земеделските производители и животновъди от районите на гр. Златоград и на в гр. Радомир и прилежащите им населени места.

Сподели публикация