Главно меню
Меню 2

Фирма Ваканция ООД изпълни международен проект на Община Павликени

Фирма  „Ваканция” ООД изпълни международен проект на Община Павликени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

         В периода 01 – 05.10.2018 г. фирма  „Ваканция” ООД спечели и успешно изпълни обществена поръчка на Община Павликени -„Организиране на посещение в чужбина по проект „Партньорство и координация за по-добро бъдеще чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в Община Павликени““, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-4.001-0171-С01 по ОПРЧР 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълненият проект бе международен, с участието на български и испански партньори, като в рамките на проекта водеща организация бе Община Павликени, а партньори от испанска страна бяха Общините Ла Баня и Мелиде.

Основната цел на проекта бе насърчаване на транснационалното сътрудничество между Община Павликени и Общините Мелиде и Ла Баня – Испания, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, обмяна на добри практики и намиране на общи решения в областта на пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.

В рамките на основната цел бяха реализирани и няколко специфични цели, заложени в проектното предложение: насърчаване на транснационалното сътрудничество между общините партньори по отношение на обмяна на добри практики за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст; идентифициране, трансфер и внедряване на две социални иновации в община Павликени; подобряване на достъпа до заетост за търсещите работа, представители на целевата група по проекта, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда.

Изпълнението на поръчката от фирма  „Ваканция” ООД включваше организация и провеждане на работно посещение за срок от 5 дни в Кралство Испания. В рамките на работното посещение в двете партньорски общини Мелиде и Ла Баня, участие взеха 10 представители на заинтересованите страни от община Павликени. Същите взеха дейно участие при проучването на иновативните практики, прилагани в двете испански общини. От всички иновативни практики прилагани от испанските  партньори,  ще бъдат идентифицирани и оценени 2 от тях, като ще бъдат адаптирани и трансферирани на територията на община Павликени. За реализацията на посещението „Ваканция“ ООД предостави цялостна логистична услуга, включваща трансфери от и до летището в България и Испания, хотелско настаняване, изхранване на пълен пансион, вътрешен транспорт в Кралство Испания и квалифициран превод по време на цялото посещение.

Фирма „Ваканция“ ООД съумя да изпълни дейностите по реализирането на обществена поръчка „Партньорство и координация за по-добро бъдеще чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в Община Павликени““, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-4.001-0171-С01 по ОПРЧР 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, качествено и в срок, благодарение на огромният опит, качественият изпълнителски състав и наличието на собствено техническо обезпечаване, както и не на последно място, благодарение на отличното взаимодействие и помощта, както на екипа на Община Павликени, така и с подкрепата на г-н Емануил Манолов – кмет на Община Павликени.

Сподели публикация