Главно меню
Меню 2

Фестивали на толерантността в Габрово

Ваканция ООД организира провеждането на два фестивала на толерантността за детските градини в Габрово

В рамките на спечелена обществена поръчка по проект на Община Габрово „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС, „Ваканция“ ООД организира и проведе два фестивала на толерантността за децата от детските градини в гр. Габрово.

По време на двата фестивални дни бяха проведени фестивалите, на 10.06. 2019 г. – Фестивал на толерантността „Първи стъпки в театъра“, а на 11.06.2019 г. –  Фестивал на толерантността „Да танцуваме заедно“.

Двата фестивала са част от проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., чиято цел е да подпомогне успешното включване в образователната система на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, посредством разнообразни подходи и мерки. Освен Община Габрово, за изпълнение на дейностите по проекта се работи  в партньорство с ДГ „Ран Босилек“ и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

При изпълнението на фестивалите на толерантността, „Ваканция“ ООД осигури цялостната координация и логистика по изпълнение на дейността, като изготви дизайн и извърши отпечатване и доставка на Възложителя на 10 бр. цветни плакати формат А3, за всеки от двата фестивала, анонсиращи събитието, изработи дизайн на електронна покана за нуждите на фестивалите, осигури и представи на Възложителя цялата необходимата информация и подкрепа за изпълнението на дейността.

За дните на провеждане на фестивалите , „Ваканция“ ООД осигури зала (осветление, озвучаване, балони и друга украса) за репетиции и за провеждане на събитията. За същите бе изготвен подробен сценарий и водещ за всеки от двата фестивала.

Провеждането на фестивалите на толерантността беше реализирано с помощта и тясното сътрудничество на екипа по проекта от страна на община Габрово, а в края на всеки от фестивалните дни, за огромна радост на децата беше осигурена почерпка за по 250 деца с подбрани лакомства и вкусотии.

Сподели публикация