Главно меню
Меню 2

Екскурзия до София по Проект Приятели на Община Искър

Проект „Приятели”BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В изпълнение на дейностите по проект „Приятели”BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 11.05.2018г. се проведе екскурзия до гр. София със седемдесет участника деца и 10 придружители

 

Сподели публикация