Главно меню
Меню 2

Категория:ПРОЕКТИ ОТ 2015


Ваканция ООД организира провеждането на два фестивала на толерантността за детските градини в Габрово В рамките на спечелена обществена поръчка по проект на Община Габрово „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС, „Ваканция“ ООД организира и проведе два…


Съвременни модели на образование в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ Съвременни модели на образование в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, с бенефициент: Нов български университет, гр. София, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 бр. семинари в страната – хотелско настаняване; автобусен транспорт;…


5 броя специализирани обучения – Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“ по Оперативна програма „Техническа помощ 2007-2013 г.”, с бенефициент: Агенцията по обществени поръчки, включващо логистично осигуряване провеждането на 5 броя специализирани обучения за по 45 участника всяко и продължителност…


Учене в толерантност Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференции и обмяна на опит и споделяне на добри практики с Кралство Дания” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждане на 16 модулни обучения по проект „Учене в…


Повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта Организиране на специализирано обучение, за повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта на тема: „Работа с трудни клиенти със специфични потребности“ – обособена позиция № 2 Агенция по заетостта, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 броя специализирани обучения…


Обучение относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“ – обособена позиция № 2. Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на…


Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд Логистично осигуряване провеждането на обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 2.      Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 1 брой…


Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 1          Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на четиридневно обучение за 15 служители – изготвяне на план график и програма…


Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика” – обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения…


Третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“- обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения в страната…