Главно меню
Меню 2

Категория:ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ


В община Пещера през месец Юни 2010  година се проведе конкурс за обществена поръчка проект BG161PO001/4.2-01/2008/036 «Създаване на модели за междурегионално сътрудничество», по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд…