Главно меню
Меню 2

Категория:ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ


Ваканция ООД организира провеждането на два фестивала на толерантността за детските градини в Габрово В рамките на спечелена обществена поръчка по проект на Община Габрово „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС, „Ваканция“ ООД организира и проведе два…


Приключи изпълнението на дейностите по проект „Приятели” През изминалият месец „Ваканция“ ООД успешно приключи с изпълнението на дейностите по договор, сключен с Община Искър за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект…


Проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“ В рамките на само малко повече от един месец „Ваканция“ ООД успешно изпълни всички дейности по поръчка по открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на изнесени семинари” по проект „Повишаване на капацитета на…


Фирма  „Ваканция” ООД изпълни международен проект на Община Павликени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”          В периода 01 – 05.10.2018 г. фирма  „Ваканция” ООД спечели и успешно изпълни обществена поръчка на Община Павликени -„Организиране на посещение в чужбина по проект „Партньорство и координация за по-добро бъдеще чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики…


Национална кръгла маса за безопасен транспорт и транспортни политики на общините и държавата  На 05 Декември 2017 г., по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал и Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта бе проведена национална кръгла маса посветена на мерките за безопасен транспорт и транспортните политики на общините и държавата при превоза на пътници.…


В изпълнение на дейностите по проект „Приятели”BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 12 и 13 май 2018г в хотел „Панорама“ гр. Априлци беше проведено Училище за родители, в което взеха участие 20 родители от ДГ „Мара Балева“ гр. Искър…


Проект „Приятели”BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В изпълнение на дейностите по проект „Приятели”BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 11.05.2018г. се проведе екскурзия до…


Проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039                   По Договор Д-ОА-61/01.03.2017г.с обшина Искър  на 18.10.2018г. се проведе еднодневна екскурзия до гр. Троян по Проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Обща стойност на проекта: 183…


Във връзка с изпълнение на дейност 3 Съвместни инициативи и мероприятия по проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, на обща стойност 183 626 лв. от който 156 082,10лв. европейско финансиране и 27 543,90лв. национално съфинансиране. От 21.07.2017г. до 25.07.2017г. в хотел „Велена“ с. Велчево беше проведено първото Зелено училище за деца от подготвителните групи на ДГ „Мара Балева“ гр.…


Във връзка с изпълнение на дейност 3 Съвместни инициативи и мероприятия по проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, на обща стойност 183 626 лв. от който 156 082,10лв. европейско финансиране и 27 543,90лв. национално съфинансиране. От 01.07.2018г. до 05.07.2018г. в хотел „Гриин вилидж“ с. Рибарица беше проведено второто Зелено училище за деца от подготвителните групи на ДГ „Мара Балева“…